Biogas

To anlæg i Sønderborg Kommune

Der er to nye biogasanlæg på vej i Sønderborg Kommune. Byggeriet af et anlæg i Glansager er gået i gang i 2019 og der er planlagt et anlæg ved Kværs. Nature Energy bygger de to anlæg og investerer i alt 500 mio. kr. Anlæggene kan hvert år fortrænge 60.000 ton CO2 og et et vigtigt bidrag til at gøre Sønderborg-området CO2 neutralt. 60 lokale landmænd har indgået kontrakt om at levere gylle og strøelse til anlæggene.

Biogas – hvorfor

Det danske samfund investerede i 1980erne 55 mia. kr. i et naturgasnet, som hvert år giver en samfundsgevinst på 2 mia. kr. Grøn gas skal sikre nettet fremover. Gas kan lagres, og vi kan bruge energien, når sol og vind ikke slår til. Samtidig er produktion af biogas en god udnyttelse af et affaldsprodukt fra landbruget. Ved at afgasse gyllen slipper der ikke metan ud i atmosfæren. Gas kan også bruges i lastbiler og busser og bidrage til grøn omstilling af den tunge transport.

Biogas – hvad er det?

Biogas udvindes af gylle, strøelse og andet biomateriale samt af madaffald. Det pumpes ind i en iltfri tank, hvor bakterier spiser materialet og udleder gas. Den bliver omdannet til naturgas og sendt ud på nettet. Landmændene får den afgassede gylle tilbage. Den lugter ikke og har højere næringsværdi end ren gylle.

Biogas – lugter det?

Hele produktionen i moderne landbrugsanlæg til biogas foregår i lukkede systemer. Når lastbilen afleverer eller henter biomasse foregår det i en aflukket læssehal. Der bliver installeret både biofilter og kulfilter for at opfange partikler og rense luften. Nature Energy driver i dag 7 anlæg rundt omkring i Danmark, hvor der ikke er lugtgener.

Biogas – støj

Gylle og anden biomasse transporteres i lastbiler til og fra anlægget. Kommunens miljøgodkendelse skal sikre, at det giver færrest muligt gener for trafikken og for naboer. Chaufførerne er ansat af anlægget, som fastsætter deres rute ud fra et ønske om godt naboskab.

Landmændenes rolle

Landmændene leverer gylle til anlægget og får afgasset gylle retur. Det er cirkulær økonomi, hvor alt fra dyrenes afføring udnyttes. Energien bliver til biogas og resten bliver til gødning. Gyllen indeholder blandt andet fosfor, som er en af klodens begrænsede ressourcer. De lokale landmænd danner andelsselskabet BioenergiSyd AMBA, der indgår kontrakt med Nature Energy om at levere gylle og strøelse til anlægget i Glansager og senere i Kværs.