Kværs

Biogasanlæg i Kværs

NatureEnergy, ProjectZero og Sønderborg Kommune arbejder for at etablere et biogasanlæg ved Kværs. Det skal producere ren og CO2 neutral gas til fremtidens energisystem. Vi ønsker at tage hensyn til beboernes ønsker og inddrage lokalbefolkningens viden. Vi opfordrer alle til at deltage i dialogen.

Hvor skal anlægget ligge?

Anlægget skal ligge på en grund øst for Kværs, tæt på motorvejen. De fleste lastbiler kører til og fra Felstedvej, så der bliver mindst mulig trafik på lokale veje. Den endelige vejføring er ikke planlagt, og vi lytter gerne til gode råd fra beboerne i området. Anlægget ligger uden for bymæssig bebyggelse og tæt på de landmænd, der skal levere.

Kort over Kværs
Beholdere

Hvor stort bliver det?

Anlægget kan modtage op til 600.000 ton biomasse og producere 20 mio. m3 biogas. Anlægget består af tanke, en administrationsbygning og en procesbygning. Der er endnu ikke udarbejdet detaljerede tegninger. Det sker i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget for projektet.

Lugter det?

Det ligger Nature Energy meget på sinde, at deres anlæg ikke lugter, og at deres omgivelser bliver generet mindst muligt, som de skriver på deres hjemmeside her. Biogasproduktionen foregår i lukkede, iltfrie tanke og alt er derfor indendørs og lukket til. Biofiltre og kulfiltre renser ventilationsluften, og hele teknikken er velkendt og afprøvet gennem mange år. Der kan dog ved få tilfælde opstå lugttilfælde. Dette gælder eksempelvis i opstartsfasen af en nyt biogasanlæg, indtil alle systemer er helt indkørt og justeret.

Støj?

Bortset fra transporterne som støjkilder, ville der I driftsfasen være en række stationære støjkilder som f.eks. omrører på tanke, ventilatorer, luftindtag og afkast.  Den præcise støjbelastning i området afhænger bl.a. terræn, men også hvordan anlægget placeres på matriklen. Den præcise støjudbredelse vil blive belyst i miljørapporten, som skal godkendes af Sønderborg Kommune.

Gener fra lastbilerne

I fuld drift skal der køre 90 lastbiler i døgnet til og fra anlægget. Ca. 60 % kommer fra motorvejen og kører til anlægget på Felstedvej. Til- og frakørsel sker på en ny vej ind til anlægget, som NatureEnergy anlægger. Chaufførerne bliver ansat af Nature Energy, og bliver pålagt at køre ad den rute, der giver færrest gener for lokalområdet. Viser der sig behov for at sikre trafikken yderligere, vil Sønderborg Kommune lytte til beboernes ønsker og forslag.

Tidsplan

Idéoplægget var i høring i januar 2019. Herefter fulgte en VVM-redegørelse, som også var i offentlig høring forud for byrådet godkendelse. Siden fulgte  tillæg til kommuneplanen og en lokalplan. Og offentlig høring, inden byrådet traf beslutning. Efterfølgende har Nature Energy søgt byggetilladelse og miljøgodkendelse hos Sønderborg Kommune.

Gravearbejdet blev indledt i november 2020 og det færdige anlæg forventes indviet i 2022.

Kommunens rolle

Sønderborg Byråd har et politisk ønske om at etablere biogasanlægget i Kværs for at være med til at realisere planerne om et CO2 neutralt Sønderborg. Anlægget er et af mange projekter, som skal gennemføres for at føre ProjectZero visionen ud i livet. Sønderborg Kommune er planmyndighed og miljømyndighed. Kommunen tilser, at reglerne er overholdt og sikrer, at borgerne bliver hørt i processen.

Sig din mening

Har du kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at skrive til post@projectzero.dk